prevenAddendum Geindiceerde preventie
NDF diabetespassen bestellen
ndfinntdbanner.gif

 

Resultaten Nationaal Actieprogramma Diabetes tonen
Diabetesveld toegerust voor de strijd tegen volksziekte nr. 1

Reactie NDF directeur Inge de Weerdt op nieuwe RIVM-cijfers: “Hoogste tijd voor vergelijkbare diabetescijfers om kwantiteit maar vooral ook kwaliteit van diabeteszorg in beeld te krijgen.”

Bijna 90% van de zorgverleners die werkzaam zijn binnen diabeteszorg en –preventie, werkt conform de NDF Zorgstandaard Diabetes. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder zorgverleners dat vandaag gepresenteerd wordt op de Conferentie ‘Ruim baan voor regionale diabeteszorg en –preventie op maat!’ van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). Daarmee is de belangrijkste doelstelling van het NAD gerealiseerd.

Lees verder...
 
Ingelast programmaonderdeel NAD Conferentie 18 april

Primeur: RIVM presenteert nieuwe diabetescijfers
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - het RIVM - publiceert op 18 april de nieuwste cijfers over het aantal mensen met diabetes in Nederland. De laatste cijfers dateren van 2009 (peildatum 2007). De cijfers zijn van groot belang omdat deze de trend aangeven voor de prevalentie en toename van diabetes in Nederland.

Lees verder...
 
Werkconferentie 19 maart

Omarming diabetesveld ontwikkeling van patiëntprofielen

20 maart 2013 vond in Utrecht de Werkconferentie patiëntprofielen plaats, georganiseerd door de NDF en TNO. Patiëntprofielen zijn een middel om zorg en preventie meer op maat in te richten, en er voor te zorgen dat elke patiënt die zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De patiëntprofielen zorgen daarmee voor een verdere uitwerking (specificering) van de NDF Zorgstandaard.

Lees verder...
 
Regiobijeenkomsten brengen het NAD dichtbij

Maart 2013
De regionale bijeenkomsten waarin het diabetesveld kennis heeft gemaakt met de NAD-producten zijn een succes geworden. De aanwezige 250 zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en medewerkers van zorggroepen en ROS’en konden tijdens het DiabetesRegioNetwerk in acht interactieve en multidisciplinaire workshops ervaren hoe de producten die het NAD heeft opgeleverd praktische toepassing kunnen krijgen in de diabeteszorg van alledag.

Lees verder...
 
Richting het einde van het NAD: de eindsprint is ingezet!

Maart 2013
Het Nationaal Actieprogramma Diabetes nadert de afronding. In de vier jaar dat dit programma gelopen heeft, is een groot aantal producten opgeleverd ter verbetering van de kwaliteit van preventie en zorg voor mensen met diabetes. In de resterende maanden wordt de laatste hand gelegd aan de resterende NAD-projecten.

Lees verder...
 
Wat is een kernset nou eigenlijk precies?

Maart 2013
Een belangrijke randvoorwaarde voor het leveren van goede ketenzorg is het hebben van juiste, actuele en relevante gegevens. Digitaal uitwisselen van deze gegevens is het meest efficiënt. Dat vereist echter grote veranderingen op het vlak van standaardisatie, ICT systemen en de zorgverlener zelf.

Lees verder...
 
Invitational Conference 'Competenties Zelfmanagement-educatie bij diabetes en scholingsaanbod'

Maart 2013
De NDF ziet diabetes zelfmanagement-educatie als een essentieel en integraal onderdeel van goede zorg en preventie voor mensen met diabetes. Om zelfmanagement-educatie door zorgverleners te bevorderen heeft de NDF in het kader van het Nationaal Actieprogramma Diabetes het competentieprofiel zelfmanagement-educatie en de competentiescan ontwikkeld.

Lees verder...
 
Proefregio's NAD werken aan succesvolle afronding

Maart 2013
Het werk voor het NAD in de vijf proefregio's zit in de afrondende fase. De verschillende producten van het NAD zijn getest en in de dagelijkse praktijk van de diabeteszorg geïmplementeerd. Drie regio's gaan op korte termijn nog aan de slag met preventie.

Lees verder...
 
Digitale quickscan helpt diabeteszorgverleners bij zelfcontrole

Maart 2013
Met een korte online vragenlijst kunnen zorgverleners nagaan of ze mensen met diabetes op de juiste manier leren om zelf hun bloedglucosewaarden te meten. De Quickscan zelfcontrole bloedglucosewaarden is ontwikkeld door de EADV en het Nationaal Actieprogramma Diabetes. Op 4 maart wordt de digitale vragenlijst officieel gelanceerd op www.quickscanrichtlijnzelfcontrole.nl

Lees verder...
 
Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera

Februari 2013
Onder de vlag van Provoet werkte een multidisciplinaire werkgroep de samenwerkingsafspraken uit rond preventie van diabetische voetulcera. De werkgroep heeft in de ontwikkelfase voortdurend aansluiting gezocht bij bestaande richtlijnen over voetzorg bij mensen met diabetes en zij consulteerden de beroepsverenigingen over het conceptdocument. Na autorisatie door de direct betrokken beroeps- en wetenschappelijke verenigingen werd inmiddels ook door alle NDF leden ingestemd met het document, zodat op breed draagvlak gerekend kan worden.

Lees verder...
 
Generieke Zorgmodule Voeding

Februari 2013
Onder de vlag van het Partnerschap Overgewicht Nederland werkte een ontwikkel- en onderhoudsgroep in 2012 de Generieke Zorgmodule Voeding uit. Dit document werd vervolgens ter autorisatie voorgelegd aan een aantal gremia, waaronder de NDF. Recent werd duidelijk dat alle NDF leden (met enkele suggesties en aandachtspunten) in kunnen stemmen met deze generieke module.

Lees verder...
 
Training ABCDiabetes voor zorgverleners in de eerstelijn

Cultuursensitieve zorgverlening en leefstijlbegeleiding aan migranten en laaggeletterden

Pharos heeft in 2012 de training ABCDiabetes ontwikkeld met subsidie van het NAD. Deze training is bedoeld voor multidisciplinaire teams van zorgverleners in gezondheidscentra die zorg verlenen aan migranten en laaggeletterden. Met deze training verkrijgen zorgverleners meer kennis en inzicht in culturele aspecten van ziektebeleving en de leefstijl van (pre-)diabetespatiënten. Ook leren zij effectief te communiceren met hun patiënten.

Lees verder...
 
DVN opent meldpunt

30 januari 2013
Diabetesvereniging Nederland opent een online meldpunt voor klachten over bezuinigingen in de zorg. In een persbericht meldt DVN regelmatig signalen te ontvangen uit de achterban dat mensen met diabetes extra worden getroffen door de bezuinigingen. Met het meldpunt wil DVN beter zicht krijgen op de persoonlijke gevolgen van bezuinigingen of beperkingen van vergoedingen. DVN wil met de meldingen de aandacht vragen van beleidsmakers en politiek. De meldactie loopt tot 1 april.

Lees verder...
 
Conferentie Nationaal Actieprogramma Diabetes
Op 18 april 2013 organiseert de NDF in Media Plaza Utrecht de NAD Conferentie ‘Ruim baan voor regionale diabeteszorg en -preventie op maat!’. Op deze dag komt aan bod wat het NAD heeft opgeleverd voor zorgverleners en mensen met (een hoog risico op) diabetes en wordt er stil gestaan bij wat het NAD bijdraagt aan het toekomstig (overheids)beleid. En, minstens zo belangrijk, u krijgt een groot aantal handvatten om - in uw eigen dagelijkse praktijk - preventie en zorg te verbeteren. Schrijf u nu in via www.bsl.nl/nadconferentie
Lees verder...
 
Preventie van diabetes type 2: verzekerde zorg?
Januari 2013
Medio oktober verscheen het addendum Geïndiceerde preventie diabetes type 2 van de NDF Zorgstandaard. Dit addendum beoogt een leidraad te zijn bij het initiëren, borgen en verbeteren van de kwaliteit van preventieve zorg aan personen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes. Met de integratie van preventie als integraal onderdeel van de zorgstandaard is preventie definitief verankerd in de zorgketen. Zorgstandaarden zijn de basis onder het chronisch-ziektenbeleid van de overheid. De integratie van preventie in de NDF Zorgstandaard impliceert derhalve integratie in staand beleid. Een belangrijke en veel gestelde vraag over het addendum Geïndiceerde preventie is of de hierin beschreven preventieve zorg tot de verzekerde zorg behoort. En zo ja, welke onderdelen behoren dan precies tot de te verzekeren prestaties? Het antwoord is te vinden in deze notitie voor zorgprofessionals. Ook het CvZ heeft hierover een brief doen uitgaan, klik hier voor meer informatie.
 
Nieuwe voorzitter Commissie Zorgstandaard en richtlijnen

28 november 2012
Sinds september van dit jaar is Bert Vrijhoef professor Health Systems & Policy aan de National University of Singapore. Een prachtige functie die het hem helaas onmogelijk maakte het voorzitterschap van de Commissie Zorgstandaard en richtlijnen te continueren. De NDF is de heer Vrijhoef zeer erkentelijk voor hetgeen hij als voorzitter heeft bereikt en wenst hem veel succes in Singapore. Tegelijkertijd is de NDF blij ook zijn opvolger te kunnen voorstellen.

Lees verder...
 
Winnende foto Diabetes 24/7

c NDF diabetes247 - jessica jansen14 november 2012
Vandaag zijn ook de winnaars bekend gemaakt van de foto- en videowedstrijd Diabetes 24/7. Fotograaf Jessica Jansen over haar winnende foto: "Take a look in the mirror. Anne-Luke, 12 jaar. Gitaar spelen is zijn leven, maar in de spiegel loert altijd de diabetes".

 

 

© NDF Diabetes 24/7 – Jessica Jansen

 
Informatiestandaard cardiometabole aandoeningen

30 oktober 2012
Een informatiestandaard beschrijft welke gegevens een zorgverlener voor een patiënt moet registeren en hoe. Wat is er nodig voor het opstellen van de informatiestandaard? Vandaag publiceerde CVZ een interview hierover met NDF voorzitter Steven Lamberts. “Ongeveer vier miljoen Nederlanders hebben diabetes, obesitas of een verhoogd risico op hart en vaatziekten als gevolg van hoge bloeddruk of te hoge cholesterolwaarden. Voor deze drie patiëntengroepen zijn drie aparte zorgstandaarden. Maar er is een enorme overlap tussen de drie groepen.”

Lees verder...
 
Aan de slag: preventie in uw praktijk

Ondersteuningsaanbod voor preventie volgens de NDF Zorgstandaard

18 oktober
11 oktober jl. werd geïndiceerde preventie geïntegreerd in de NDF Zorgstandaard. Nu preventie verankerd is in de diabetes zorgketen is het tijd om aan de slag te gaan. De Nederlandse Diabetes Federatie heeft hiertoe een breed pakket aan middelen en producten ontwikkeld dat zorgverleners ondersteunt met het uitvoeren van de preventieve taken in hun eigen zorgpraktijk.

Lees verder...
 
Preventie definitief verankerd in zorgketen

NDF directeur Inge de Weerdt: “De vrijblijvendheid voorbij”

11 oktober
Met de integratie van preventie als integraal onderdeel van de NDF Zorgstandaard Diabetes is volgens de Nederlandse Diabetes Federatie een mijlpaal gerealiseerd. NDF directeur Inge de Weerdt: “Het betekent dat preventie definitief is verankerd in de zorgketen. Dat is een mijlpaal voor de hele zorgsector, niet alleen diabetes.”

Lees verder...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 21 van 243